Autorijschool GerJo
   

Algemene Voorwaarden.

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij Autorijschool GerJo.

ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool.
1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’. Je kunt hier ook naar vragen voor aanvang van de les.
1.2 Het rijexamen wordt door autorijschool GerJo pas gereserveerd nadat de examen of rijles kosten voldaan zijn.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles wordt volledig benut door de leerling.
1.5 Autorijschool GerJo heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling
2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft autorijschool GerJo het recht om de les in rekening te brengen.
2.3 Is de leerling ziek of verhinderd, dan mag deze een rijles kosteloos afzeggen of verschuiven. Dit kan via whats-app of telefonisch (binnen kantooruren) en tot 48 uur voor de rijles. Indien de rijles niet tijdig wordt afgemeld heeft autorijschool GerJo het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan autorijschool GerJo.
2.5 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft autorijschool GerJo het recht de lessen  per direct te doen beïnvloeden zonder enige restitutie van lesgelden.
2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft autorijschool GerJo het recht dit te verhalen op de leerling.
2.7 Door het starten van de rijlessen, worden de algemene voorwaarden automatisch geaccepteerd en zal deze, ondanks geen handtekening geldig zijn.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling.
3.1 Betaling dient te geschieden zoals afgesproken.
3.2 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert autorijschool GerJo de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een schriftelijke herinnering. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je een tweede herinnering met een factuur van de achterstand.
b. Autorijschool GerJo heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 22,50 aan administratiekosten. Bovendien mag autorijschool GerJo rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
c. Als de leerling een betalingsachterstand heeft worden de rijlessen stopgezet tot de betaling is voldaan. Bij een betalingsachterstand mag de leerling ook geen examen doen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de leerling.
3.3 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal autorijschool GerJo een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.
3.4 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie.
3.5 Als je een pakket of examen hebt aangeschaft en je besluit te stoppen met lessen terwijl je het pakket of examen nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie.

ARTIKEL 4 Rijexamens auto.
4.1 Het examen wordt aangevraagd nadat de leerling autorijschool GerJo heeft gemachtigd middels zijn DigID en alle rijlessen zijn betaald.
4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.3 Voor het praktijkexamen worden er examenkosten en één rijles in rekening gebracht.
4.4 Voor tussentijdse toetsen worden examenkosten en één rijles in rekening gebracht.
4.5 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten.
5.1 Algemene voorwaarden. Autorijschool GerJo heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a.Autorijschool GerJo sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan autorijschool GerJo (zie artikel 2.5).
b. Autorijschool GerJo sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken.
6.1 Autorijschool GerJo kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een factuur worden vastgelegd.
6.2 Echter zullen deze algemene voorwaarden van kracht van zijn op alle facturen.

ARTIKEL 7 Lespakketten.
7.1 De rijinstructeur adviseert de leerling wanneer deze klaar is voor het examen. Het is mogelijk dat het advies gedurende de opleiding wordt bijgesteld.

ARTIKEL 8 Vrijwaring.
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. Autorijschool GerJo kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Autorijschool GerJo draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met autorijschool GerJo op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 Autorijschool GerJo zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Opbellen
E-mail